iniciescolapractiques
 

L'escola

 

punt Qui som

punt Què fem

punt Com arribar-hi

punt Instal·lacions

punt Inscripcions

punt Contacte

 

 

 

 

Què fem

organigrama

El nostre centre pretén la capacitació personal i professional dels alumnes per integrar-se en el món laboral, ja sia directament o a través del seu pas per Centres Especials de Treball. Així mateix, pretén dotar-los dels coneixements i recursos necessaris per accedir al major nivell de vida autònom possible.

El programa general de l'escola té diferents àmbits de treball fonamentals i permanents al llarg de tots els cursos

puntFormació professionalitzadora (Crèdits tecnològics): té per finalitat dotar els alumnes d'unes capacitats professionals en un camp concret, que els permeti desenvolupar activitats labor

puntPràctiques laborals a l'escola i en empreses: té per finalitat iniciar el contacte de l'alumne amb el món laboral.als de limitada complexitat.

puntFormació bàsica (Crèdit de coneixements): té per finalitat adquirir o consolidar els coneixements i les capacitats bàsiques per tal d'afavorir la maduresa general de l'alumne, el desenvolupament de la formació professionalitzadora i de l'orientació laboral.

puntFormació i orientació laboral: aspectes elementals de normativa laboral i estratègies d'obtenció d'un lloc de treball i del seu manteniment.

puntAutonomia: té per finalitat adquirir o consolidar tots els aspectes relacionats amb l'autonomia personal i social: coneixement dels barris de la ciutat, mitjans de transport, compres, gestions, pautes de comportament, etc.

puntTutoria: té per finalitat realitzar el seguiment dels alumnes, individualment i com a grup. La tutoria facilita el normal desenvolupament de les activitats que composen els programes, afavoreix en el grup d'alumnes la consecució d'actituds i hàbits socials, i orienta els alumnes per a la seva inserció laboral.

puntActivitats complementàries: sortides recreatives, visites pedagògiques i culturals, viatge de fi de promoció, fira de Nadal, exposició i festa de fi de curs, etc.