inicipqpipractiques
 

PFI

 

punt Administració i gestió

punt Hoteleria: cuina i serveis de restauració

punt Mecànica i electricitat

punt Fusteria i instal·lació de mobles

punt Arts gràfiques i manipulats

 

punt Pràctiques laborals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programes de Formació i Inserció

de Mecànica i electricitat

01 03 10 04
16 07 07 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil professional: Auxiliar en mecànica i electricitat.

Família professional: Fabricació mecànica.

Competència general: Realitzar operacions bàsiques de fabricació. Realitzar operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’instal·lacions electrotècniques en edificis.

Activitats més significatives:

punt Seleccionar el material, eines i útils necessaris.
punt Interpretar fulls de procés.
punt Realitzar operacions mecàniques bàsiques.
punt Construir circuits elèctrics i els seus derivats.
punt Preparar les màquines per realitzar el treball en les condicions adequades de seguretat.
punt Realitzar el manteniment general de conservació de màquines i eines.

Mòduls

punt Taller mecànic i lloc de treball.
punt Normes generals de conservació.
punt Instruments de mesura.
punt Traçat.
punt Operacions a màquina: foradat, doblegat.
punt Operacions a mà: llimat, cincellat, serrat, reblat, roscat .

punt Soldadura elèctrica per arc voltaic.
punt Operacions amb xapa.
punt Forja en fred
.
punt Torn paral·lel.

punt Conceptes bàsics d’electricitat.

punt Xarxes de distribució.
punt Sistemes de protecció.
punt Circuits d’alimentació i d’il·luminació
.
punt Dibuix tècnic
punt Seguretat i salut laboral

 

09 02 11
12 13 14
08 05 17